• ورقهای الکتریکال با برند isovac
  • ورقهای  Corten A و Corten B
  • فولادهای عملیات حرارتی پذیر
  • فولادهای سمانتاسیون