ورق ضد سایش هاردوکس Hardox

ورق ضد سایش هاردوکس Hardox

 سایش یکی از مهم ترین چالشها در صنایع مختلف می باشد. وقوع این پدیده باعث کاهش عمر قطعات و تجهیزات صنعتی می­ گردد. اگرچه نمی­ توان از وقوع این پدیده بطور کامل جلوگیری نمود، ولی می­توان با اتخاد تمهیداتی از وقوع سایش بطور نسبی جلوگیری نمود. سایش بسته به نوع محیطی که قطعه یا تجهیز در آن قرار دارد، با مکانیزمهای متفاوتی رخ می ­دهد.

همچنین مقاومت به سایش یک ورق به عوامل بسیار متعددی از قبیل ریزساختار ماده، سختی ماده، مکانیزم سایش، نوع ماده ساینده و … بستگی دارد. یکی از راههای افزایش عمر قطعات تحت سایش استفاده از مواد با مقاومت به سایش بالا در ساخت آنها می باشد. استفاده از فولاد ضد سایش در ساخت تجهیزاتی که تحت سایش بالا قرار دارند می­تواند به عنوان راهکاری مناسب برای افزایش عمر کاربردی قطعات به حساب آورده شود.

ورق های فولادی مقاوم به سایش، کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف نظیر صنایع تولید سیمان، صنایع معدنی، فولادسازی و غیره می­ باشد. فولاد های مقاوم به سایش در گرید های مختلفی تولید می­شوند. تقسیم بندی گرید های مختلف فولاد مقاوم به سایش بر اساس مقدار سختی آن می­باشد. سختی نامی ورقهای ضد سایش عموما بین 400 تا 500 برینل می­باشد. دو روش عمده تولید فولاد های ضد سایش روشهای کوئنچ تمپر و روش کوئنچ مستقیم می باشد. هاردوکس Hardox یکی از برندهای فولاد مقاوم به سایش می­ باشد که به روش کوئنچ تمپر تولید می­ گردد.

نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که ورق های تولید شده به روش کوئنچ مستقیم مانند ورق دورستات از خواص مکانیکی مطلوب تری نظیر مقاومت به سایش بالاتر نسبت به ورق های تولید شده به روش کوئنچ تمپری مانند ورق هاردوکس Hardoxبرخوردار می ­باشند. همچنین قابلیت سوراخکاری و ماشین کاری فولاد های تولید شده از طریق تکنولوژی کوئنچ مستقیم از ورق هاردوکس Hardox بسیار مطلوب تر است. دلیل این امر ریزساختار خاص ورقهای فولادی ضد سایش تولید شده به روش کوئنچ مستقیم می­باشد.